آتش‌سوزی سانچی؛هولناک‌ترین حادثه نفتکش‌ها طی 16 سال/ «ربایش» در صدر 36 حادثه مهم نفتکش‌ها

آتش‌سوزی سانچی؛هولناک‌ترین حادثه نفتکش‌ها طی 16 سال/ «ربایش» در صدر 36 حادثه مهم نفتکش‌ها
بررسی حوادث نفتکش‌ها در 16 سال اخیر نشان می دهد در طول این سالها شاهد 36 حادثه در زمینه حمل و نقل نفت و فرآورده های نفتی بودیم که ربودن نفتکش‌ها در صدر این حوادث جای دارد.

آتش‌سوزی سانچی؛هولناک‌ترین حادثه نفتکش‌ها طی 16 سال/ «ربایش» در صدر 36 حادثه مهم نفتکش‌ها

بررسی حوادث نفتکش‌ها در 16 سال اخیر نشان می دهد در طول این سالها شاهد 36 حادثه در زمینه حمل و نقل نفت و فرآورده های نفتی بودیم که ربودن نفتکش‌ها در صدر این حوادث جای دارد.
آتش‌سوزی سانچی؛هولناک‌ترین حادثه نفتکش‌ها طی 16 سال/ «ربایش» در صدر 36 حادثه مهم نفتکش‌ها