آتش‌سوزی فرودگاه بندرعباس خسارت جانی در پی نداشته است

آتش‌سوزی فرودگاه بندرعباس خسارت جانی در پی نداشته است
مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان گفت: خوشبختانه آتش‌سوزی عصر امروز فرودگاه بندرعباس خسارت جانی در پی نداشته است و فقط خسارت به خود سوله وارده شده و تقریبا تمامی سقف آن از بین رفته است.

آتش‌سوزی فرودگاه بندرعباس خسارت جانی در پی نداشته است

مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان گفت: خوشبختانه آتش‌سوزی عصر امروز فرودگاه بندرعباس خسارت جانی در پی نداشته است و فقط خسارت به خود سوله وارده شده و تقریبا تمامی سقف آن از بین رفته است.
آتش‌سوزی فرودگاه بندرعباس خسارت جانی در پی نداشته است