آخرین گزارش شرکت استاندارد از کیفیت خودروهای داخلی / کدام خودرو بیشترین ستاره را دریافت کرد؟

آخرین گزارش شرکت استاندارد از کیفیت خودروهای داخلی / کدام خودرو بیشترین ستاره را دریافت کرد؟
ایرنا نوشت: براساس گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل، از بین 42 مدل خودرو در گروه سواری و وانت، 52درصد یک ستاره، 27درصد دو ستاره و 21درصد سه ستاره دریافت کردند و هیچ خودرویی نتوانست رده کیفی چهارستاره و پنج ستاره را کسب کند.

آخرین گزارش شرکت استاندارد از کیفیت خودروهای داخلی / کدام خودرو بیشترین ستاره را دریافت کرد؟

ایرنا نوشت: براساس گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل، از بین 42 مدل خودرو در گروه سواری و وانت، 52درصد یک ستاره، 27درصد دو ستاره و 21درصد سه ستاره دریافت کردند و هیچ خودرویی نتوانست رده کیفی چهارستاره و پنج ستاره را کسب کند.
آخرین گزارش شرکت استاندارد از کیفیت خودروهای داخلی / کدام خودرو بیشترین ستاره را دریافت کرد؟

موبایل دوستان