آخوندی:از روز اول با مسکن مهر مخالف بودم و هنوز هم مخالفم

آخوندی:از روز اول با مسکن مهر مخالف بودم و هنوز هم مخالفم
وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ می‌توانستم از روز اول وزارتم با یک قیچی دنبال افتتاح واحدهای مسکن باشم اما چون معتقدم به زیان منافع ملی است از روز اول با آن مخالف بودم و هنوز هم مخالفم.

آخوندی:از روز اول با مسکن مهر مخالف بودم و هنوز هم مخالفم

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ می‌توانستم از روز اول وزارتم با یک قیچی دنبال افتتاح واحدهای مسکن باشم اما چون معتقدم به زیان منافع ملی است از روز اول با آن مخالف بودم و هنوز هم مخالفم.
آخوندی:از روز اول با مسکن مهر مخالف بودم و هنوز هم مخالفم