آغاز بازسازی خانه تاریخی تخریب شده «نائل» در اصفهان

آغاز بازسازی خانه تاریخی تخریب شده «نائل» در اصفهان
به گفته مدیر میراث فرهنگی اصفهان بازسازی خانه تاریخی نائل که در ماه های گذشته توسط افراد ناشناس شبانه به‌طور کامل تخریب شد آغاز شده است.

آغاز بازسازی خانه تاریخی تخریب شده «نائل» در اصفهان

به گفته مدیر میراث فرهنگی اصفهان بازسازی خانه تاریخی نائل که در ماه های گذشته توسط افراد ناشناس شبانه به‌طور کامل تخریب شد آغاز شده است.
آغاز بازسازی خانه تاریخی تخریب شده «نائل» در اصفهان