آغاز بزرگترین مسابقه کتابخوانی 22000جلدی خاطرات قهرمانان همدانی دفاع‌مقدس

آغاز بزرگترین مسابقه کتابخوانی 22000جلدی خاطرات قهرمانان همدانی دفاع‌مقدس
بزرگترین مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس کشور دربین معلمان و دبیران استان همدان باحضور خانواده‌های شهیدان و جانبازان راوی این کتاب‌ها و نویسندگان گلعلی بابایی و حمید حسام بصورت رسمی آغاز به کار کرد.

آغاز بزرگترین مسابقه کتابخوانی 22000جلدی خاطرات قهرمانان همدانی دفاع‌مقدس

بزرگترین مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس کشور دربین معلمان و دبیران استان همدان باحضور خانواده‌های شهیدان و جانبازان راوی این کتاب‌ها و نویسندگان گلعلی بابایی و حمید حسام بصورت رسمی آغاز به کار کرد.
آغاز بزرگترین مسابقه کتابخوانی 22000جلدی خاطرات قهرمانان همدانی دفاع‌مقدس