آغاز ثبت‌نام بزرگترین مسابقات بازی‌های رایانه‌ای ایران

آغاز ثبت‌نام بزرگترین مسابقات بازی‌های رایانه‌ای ایران
ثبت‌نام مرحله حضوری بزرگترین مسابقات تاریخ گیم ایران که لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران نیز نامیده می‌شود با جوایزی به ارزش ریالی بیش از یک میلیارد ریال آغاز شد.

آغاز ثبت‌نام بزرگترین مسابقات بازی‌های رایانه‌ای ایران

ثبت‌نام مرحله حضوری بزرگترین مسابقات تاریخ گیم ایران که لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران نیز نامیده می‌شود با جوایزی به ارزش ریالی بیش از یک میلیارد ریال آغاز شد.
آغاز ثبت‌نام بزرگترین مسابقات بازی‌های رایانه‌ای ایران

wolrd press news