آغاز جلسه علنی نوبت شامگاهی مجلس با 132 صندلی خالی نمایندگان

آغاز جلسه علنی نوبت شامگاهی مجلس با 132 صندلی خالی نمایندگان
جلسه علنی نوبت شامگاهی مجلس شورای اسلامی برای ادامه بررسی برنامه ششم توسعه در حالی از دقایقی قبل آغاز شد که کُرسی 132 نماینده ملت خالی است.

آغاز جلسه علنی نوبت شامگاهی مجلس با 132 صندلی خالی نمایندگان

جلسه علنی نوبت شامگاهی مجلس شورای اسلامی برای ادامه بررسی برنامه ششم توسعه در حالی از دقایقی قبل آغاز شد که کُرسی 132 نماینده ملت خالی است.
آغاز جلسه علنی نوبت شامگاهی مجلس با 132 صندلی خالی نمایندگان