آلمان برای همیشه کنسولگری خود در شمال افغانستان را بست

آلمان برای همیشه کنسولگری خود در شمال افغانستان را بست
تسنیم نوشت: روزنامه آلمانی نوشت که وزارت خارجه آلمان کنسولگری این کشور در شهر «مزار شریف» در ولایت بلخ را بازگشایی نخواهد کرد.

آلمان برای همیشه کنسولگری خود در شمال افغانستان را بست

تسنیم نوشت: روزنامه آلمانی نوشت که وزارت خارجه آلمان کنسولگری این کشور در شهر «مزار شریف» در ولایت بلخ را بازگشایی نخواهد کرد.
آلمان برای همیشه کنسولگری خود در شمال افغانستان را بست