آماده‌باش مدیریت بحران در ۱۶استان درگیر برف

آماده‌باش مدیریت بحران در ۱۶استان درگیر برف
ایسنا نوشت: معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور از اعلام آماده باش مدیریت بحران استان های برفگیر در پی کاهش دما و بارندگی های اخیر خبر داد.

آماده‌باش مدیریت بحران در ۱۶استان درگیر برف

ایسنا نوشت: معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور از اعلام آماده باش مدیریت بحران استان های برفگیر در پی کاهش دما و بارندگی های اخیر خبر داد.
آماده‌باش مدیریت بحران در ۱۶استان درگیر برف