آمادگی فرانسه برای مشارکت در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در عربستان

آمادگی فرانسه برای مشارکت در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در عربستان
به دنبال روسیه و کره جنوبی، اینک یک شرکت دولتی فرانسه نیز اعلام کرده که در حال رایزنی با عربستان برای ساخت دو نیروگاه در این کشور است.

آمادگی فرانسه برای مشارکت در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در عربستان

به دنبال روسیه و کره جنوبی، اینک یک شرکت دولتی فرانسه نیز اعلام کرده که در حال رایزنی با عربستان برای ساخت دو نیروگاه در این کشور است.
آمادگی فرانسه برای مشارکت در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در عربستان