آمار جانباختگان زلزله کرمانشاه به 483 نفر رسید

آمار جانباختگان زلزله کرمانشاه به 483 نفر رسید
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه آخرین آمار جانباختگان در زلزله اخیر را 483 نفر عنوان کرد.

آمار جانباختگان زلزله کرمانشاه به 483 نفر رسید

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه آخرین آمار جانباختگان در زلزله اخیر را 483 نفر عنوان کرد.
آمار جانباختگان زلزله کرمانشاه به 483 نفر رسید