آمار پایین فقر خوراکی در ایران

آمار پایین فقر خوراکی در ایران
تسنیم نوشت: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رد اظهارات معاون وزیر بهداشت مبنی بر اینکه ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه اند، گفت: خیلی از افرادی که دارای درآمد هستند، به دلیل سبک زندگی غلط دچار سوء تغذیه هستند، اما آمار فقر خوراکی در ایران پایین است.

آمار پایین فقر خوراکی در ایران

تسنیم نوشت: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رد اظهارات معاون وزیر بهداشت مبنی بر اینکه ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه اند، گفت: خیلی از افرادی که دارای درآمد هستند، به دلیل سبک زندگی غلط دچار سوء تغذیه هستند، اما آمار فقر خوراکی در ایران پایین است.
آمار پایین فقر خوراکی در ایران

مرکز فیلم