آمریکا برای مقابله با چین نیروهای واکنش سریع خود را به شرق آسیا اعزام می‌کند

آمریکا برای مقابله با چین نیروهای واکنش سریع خود را به شرق آسیا اعزام می‌کند
روزنامه آمریکایی از اعزام نیروهای واکنش سریع آمریکا به شرق اقیانوس آرام برای مقابله با چین در راستای راهبرد جدید دفاعی پنتاگون خبر داد.

آمریکا برای مقابله با چین نیروهای واکنش سریع خود را به شرق آسیا اعزام می‌کند

روزنامه آمریکایی از اعزام نیروهای واکنش سریع آمریکا به شرق اقیانوس آرام برای مقابله با چین در راستای راهبرد جدید دفاعی پنتاگون خبر داد.
آمریکا برای مقابله با چین نیروهای واکنش سریع خود را به شرق آسیا اعزام می‌کند