آمریکا بزرگترین بسته تحریمی علیه کره‌شمالی را اجرایی کرد

آمریکا بزرگترین بسته تحریمی علیه کره‌شمالی را اجرایی کرد
ایالات متحده با اعمال بزرگترین بسته تحریمی علیه کره‌شمالی، بیش از 50 شرکت کشتیرانی را تحریم کرد.

آمریکا بزرگترین بسته تحریمی علیه کره‌شمالی را اجرایی کرد

ایالات متحده با اعمال بزرگترین بسته تحریمی علیه کره‌شمالی، بیش از 50 شرکت کشتیرانی را تحریم کرد.
آمریکا بزرگترین بسته تحریمی علیه کره‌شمالی را اجرایی کرد