آمریکا به توافق پایبند نباشد پاسخ قاطعانه از سوی ایران دریافت خواهد کرد

آمریکا به توافق پایبند نباشد پاسخ قاطعانه از سوی ایران دریافت خواهد کرد
نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: اگر طرف مقابل به توافق خود پایبند نباشد ایران پاسخی مقتدرانه به آنها خواهد داد.

آمریکا به توافق پایبند نباشد پاسخ قاطعانه از سوی ایران دریافت خواهد کرد

نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: اگر طرف مقابل به توافق خود پایبند نباشد ایران پاسخی مقتدرانه به آنها خواهد داد.
آمریکا به توافق پایبند نباشد پاسخ قاطعانه از سوی ایران دریافت خواهد کرد