آمریکا به دیگر کشورها به چشم یکی از ایالات خودش نگاه می‌کند/ مشکلات اقتصادی را با ریال توسری‌خور نمی‌توانیم حل کنیم

آمریکا به دیگر کشورها به چشم یکی از ایالات خودش نگاه می‌کند/ مشکلات اقتصادی را با ریال توسری‌خور نمی‌توانیم حل کنیم
کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: مشکلات اقتصادی کشور را با ریال توسری‌خور نمی‌توانیم حل کنیم و براساس احادیث و روایات باید سیستم مالی را به افراد عاقل واگذار نماییم.

آمریکا به دیگر کشورها به چشم یکی از ایالات خودش نگاه می‌کند/ مشکلات اقتصادی را با ریال توسری‌خور نمی‌توانیم حل کنیم

کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: مشکلات اقتصادی کشور را با ریال توسری‌خور نمی‌توانیم حل کنیم و براساس احادیث و روایات باید سیستم مالی را به افراد عاقل واگذار نماییم.
آمریکا به دیگر کشورها به چشم یکی از ایالات خودش نگاه می‌کند/ مشکلات اقتصادی را با ریال توسری‌خور نمی‌توانیم حل کنیم