آمریکا مهد نهادهای دموکراتیک نیست/ واشنگتن به امور خود بپردازد

آمریکا مهد نهادهای دموکراتیک نیست/ واشنگتن به امور خود بپردازد
نشریه آمریکایی با زیرسئوال بردن اتاق فکرهای آمریکا و فعالیت‌های ضد ایرانی آن‌ها، با اشاره به «مؤسسه دفاع از دموکراسی‌ها» آن‌‌ را محفل لابی‌بازهای صهیونیست نام نهاد.

آمریکا مهد نهادهای دموکراتیک نیست/ واشنگتن به امور خود بپردازد

نشریه آمریکایی با زیرسئوال بردن اتاق فکرهای آمریکا و فعالیت‌های ضد ایرانی آن‌ها، با اشاره به «مؤسسه دفاع از دموکراسی‌ها» آن‌‌ را محفل لابی‌بازهای صهیونیست نام نهاد.
آمریکا مهد نهادهای دموکراتیک نیست/ واشنگتن به امور خود بپردازد