آمریکا و سوئیس فاسدترین کشورهای جهان هستند

آمریکا و سوئیس فاسدترین کشورهای جهان هستند
به گزارش گروه Tax Justice Network ، سوئیس فاسدترین کشور جهان بوده و پس از آن، آمریکا و جزایر کایمن قرار دارند.

آمریکا و سوئیس فاسدترین کشورهای جهان هستند

به گزارش گروه Tax Justice Network ، سوئیس فاسدترین کشور جهان بوده و پس از آن، آمریکا و جزایر کایمن قرار دارند.
آمریکا و سوئیس فاسدترین کشورهای جهان هستند