آمریکا 163 شبکه برای مقابله با اعتقادات ما طراحی کرده است/ امروز دشمن جنگ اعتقادی به ‎راه انداخته است

آمریکا 163 شبکه برای مقابله با اعتقادات ما طراحی کرده است/ امروز دشمن جنگ اعتقادی به ‎راه انداخته است
راوی دفاع مقدس گفت: آمریکا 163 شبکه برای مقابله با اعتقادات ما طراحی کرده است.

آمریکا 163 شبکه برای مقابله با اعتقادات ما طراحی کرده است/ امروز دشمن جنگ اعتقادی به ‎راه انداخته است

راوی دفاع مقدس گفت: آمریکا 163 شبکه برای مقابله با اعتقادات ما طراحی کرده است.
آمریکا 163 شبکه برای مقابله با اعتقادات ما طراحی کرده است/ امروز دشمن جنگ اعتقادی به ‎راه انداخته است