آنفلوانزای مرغی درکدام مناطق گزارش شده است؟

آنفلوانزای مرغی درکدام مناطق گزارش شده است؟
واحد مرکزی خبر نوشت: آنفلوانزای مرغی فقط در بخش ملارد استان البرز دیده شده و کاملا ً تحت کنترل و نظارت سازمان دامپزشکی کشور است.

آنفلوانزای مرغی درکدام مناطق گزارش شده است؟

واحد مرکزی خبر نوشت: آنفلوانزای مرغی فقط در بخش ملارد استان البرز دیده شده و کاملا ً تحت کنترل و نظارت سازمان دامپزشکی کشور است.
آنفلوانزای مرغی درکدام مناطق گزارش شده است؟