آنکارا: به دنبال عملیات با ایران و روسیه در عفرین هستیم

آنکارا: به دنبال عملیات با ایران و روسیه در عفرین هستیم
سخنگوی دولت ترکیه گفت به دنبال عملیات نظامی مشترک با ایران و روسیه در عفرین هستند.

آنکارا: به دنبال عملیات با ایران و روسیه در عفرین هستیم

سخنگوی دولت ترکیه گفت به دنبال عملیات نظامی مشترک با ایران و روسیه در عفرین هستند.
آنکارا: به دنبال عملیات با ایران و روسیه در عفرین هستیم