آوینی را چگونه می توان شناخت؟

آوینی را چگونه می توان شناخت؟
بازهم سالگرد شهادت سید مرتضی آوینی از راه رسید و بازهم طبق معمول دعوا بر سر این که آوینی که بود و چه می گفت در گرفت. من خود سال هاست که طرف یکی از این دعوا ها هستم و با کسانی که سعی می کنند آوینی را مصادره به مطلوب کنند دعوا دارم. امسال اما چند اتفاق مبارک رخ داد و آن هم این که آدم هایی که از آقای آوینی تعاریف مختلفی داشتند توانستند سرِ یک میز بنشینند و در باره آوینی ای که می شناسند حرف بزنند.

آوینی را چگونه می توان شناخت؟

بازهم سالگرد شهادت سید مرتضی آوینی از راه رسید و بازهم طبق معمول دعوا بر سر این که آوینی که بود و چه می گفت در گرفت. من خود سال هاست که طرف یکی از این دعوا ها هستم و با کسانی که سعی می کنند آوینی را مصادره به مطلوب کنند دعوا دارم. امسال اما چند اتفاق مبارک رخ داد و آن هم این که آدم هایی که از آقای آوینی تعاریف مختلفی داشتند توانستند سرِ یک میز بنشینند و در باره آوینی ای که می شناسند حرف بزنند.
آوینی را چگونه می توان شناخت؟

فروش بک لینک