آیا ملاحظات امنیتی، رفتار اردوغان را توجیه می‌کند؟

آیا ملاحظات امنیتی، رفتار اردوغان را توجیه می‌کند؟
یک کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: استمرار روند تقابلی اردوغان با گروه‌های سیاسی مخالف نتایج خوشایندی را برای او به همراه نخواهد داشت.

آیا ملاحظات امنیتی، رفتار اردوغان را توجیه می‌کند؟

یک کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: استمرار روند تقابلی اردوغان با گروه‌های سیاسی مخالف نتایج خوشایندی را برای او به همراه نخواهد داشت.
آیا ملاحظات امنیتی، رفتار اردوغان را توجیه می‌کند؟

بازار بورس