آیت‌الله مدرس؛ نمادی از حق‌طلبی و قانون‌مداری

آیت‌الله مدرس؛ نمادی از حق‌طلبی و قانون‌مداری
*پژمان گرامی

آیت‌الله مدرس؛ نمادی از حق‌طلبی و قانون‌مداری

*پژمان گرامی
آیت‌الله مدرس؛ نمادی از حق‌طلبی و قانون‌مداری