آیفون ۸ را جیسون اسنل طراحی می‌کند نه جانی آیو، نابغه اپل

آیفون ۸ را جیسون اسنل طراحی می‌کند نه جانی آیو، نابغه اپل
مرد آیکونیک و نابغه اپل این روزها کار طراحی سخت‌افزاری انجام نمی‌دهد.

آیفون ۸ را جیسون اسنل طراحی می‌کند نه جانی آیو، نابغه اپل

مرد آیکونیک و نابغه اپل این روزها کار طراحی سخت‌افزاری انجام نمی‌دهد.
آیفون ۸ را جیسون اسنل طراحی می‌کند نه جانی آیو، نابغه اپل