ابراز تاسف قاسمی از وقوع سانحه هوایی در روسیه

ابراز تاسف قاسمی از وقوع سانحه هوایی در روسیه
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز تاسف عمیق از وقوع سانحه هوایی در روسیه، با دولت و ملت این کشور و خانواده درگذشتگان ابراز همدردی کرد.

ابراز تاسف قاسمی از وقوع سانحه هوایی در روسیه

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز تاسف عمیق از وقوع سانحه هوایی در روسیه، با دولت و ملت این کشور و خانواده درگذشتگان ابراز همدردی کرد.
ابراز تاسف قاسمی از وقوع سانحه هوایی در روسیه