ابر بدهکار بانکی که خود را با نام یکی از مسئولان نظام معرفی می‌کند

ابر بدهکار بانکی که خود را با نام یکی از مسئولان نظام معرفی می‌کند
«ا.م.خ» ابربدهکار بانکی است که تاکنون رقم بدهی وی تنها به یکی از بانک‌های کشور بیش از هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

ابر بدهکار بانکی که خود را با نام یکی از مسئولان نظام معرفی می‌کند

«ا.م.خ» ابربدهکار بانکی است که تاکنون رقم بدهی وی تنها به یکی از بانک‌های کشور بیش از هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
ابر بدهکار بانکی که خود را با نام یکی از مسئولان نظام معرفی می‌کند