ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط اعتباری سال 1395 پست بانک ایران

ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط اعتباری سال 1395 پست بانک ایران
در راستای برنامه‌های اقتصادی دولت و سیاست‌های بانک مرکزی و با هدف کمک به تولید، اشتغال‌زائی و رونق اقتصادی کشور، سیاست و ضوابط اعتباری سال 1395پست بانک ایران پس از تصویب هیأت مدیره طی بخشنامه‌ای جهت اجراء به مدیریت‌های شعب این بانک ابلاغ شد.

ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط اعتباری سال 1395 پست بانک ایران

در راستای برنامه‌های اقتصادی دولت و سیاست‌های بانک مرکزی و با هدف کمک به تولید، اشتغال‌زائی و رونق اقتصادی کشور، سیاست و ضوابط اعتباری سال 1395پست بانک ایران پس از تصویب هیأت مدیره طی بخشنامه‌ای جهت اجراء به مدیریت‌های شعب این بانک ابلاغ شد.
ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط اعتباری سال 1395 پست بانک ایران

فروش بک لینک