ابهامات حقوقی در ارزان‌فروشی گاز شیرین به نروژی‌ها برای تولید ال‌.ان.جی

ابهامات حقوقی در ارزان‌فروشی گاز شیرین به نروژی‌ها برای تولید ال‌.ان.جی
وزارت نفت سعی کرده است با تفسیر بسیار دور از بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که مربوط به نرخ‌‌گذاری حامل‌های انرژی است، ارزان‌فروشی گاز به نروژی‌ها برای تولید ال.ان.جی را توجیه کند حال آنکه در این رابطه ابهامات جدی مطرح است.

ابهامات حقوقی در ارزان‌فروشی گاز شیرین به نروژی‌ها برای تولید ال‌.ان.جی

وزارت نفت سعی کرده است با تفسیر بسیار دور از بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که مربوط به نرخ‌‌گذاری حامل‌های انرژی است، ارزان‌فروشی گاز به نروژی‌ها برای تولید ال.ان.جی را توجیه کند حال آنکه در این رابطه ابهامات جدی مطرح است.
ابهامات حقوقی در ارزان‌فروشی گاز شیرین به نروژی‌ها برای تولید ال‌.ان.جی