ابوالقاسم‌پور: خرابکاری‌ و اغتشاش به شدت محکوم است/مطالبات را باید در فضای آرام پیگیری کرد

ابوالقاسم‌پور: خرابکاری‌ و اغتشاش به شدت محکوم است/مطالبات را باید در فضای آرام پیگیری کرد
پیشکسوت فوتبال گفت: همه بر رفع مشکلات مالی تاکید دارند و من فکر می‌کنم در فضای آرام قطعا مطالبات را بهتر و راحت‌تر می‌توان پیگیری کرد.

ابوالقاسم‌پور: خرابکاری‌ و اغتشاش به شدت محکوم است/مطالبات را باید در فضای آرام پیگیری کرد

پیشکسوت فوتبال گفت: همه بر رفع مشکلات مالی تاکید دارند و من فکر می‌کنم در فضای آرام قطعا مطالبات را بهتر و راحت‌تر می‌توان پیگیری کرد.
ابوالقاسم‌پور: خرابکاری‌ و اغتشاش به شدت محکوم است/مطالبات را باید در فضای آرام پیگیری کرد