اتحادیه اروپا کمک‌های مالی به ترکیه را قطع کرد

اتحادیه اروپا کمک‌های مالی به ترکیه را قطع کرد
پارلمان اروپا کمک‌های مالی به آنکارا پیش از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را قطع کرد.

اتحادیه اروپا کمک‌های مالی به ترکیه را قطع کرد

پارلمان اروپا کمک‌های مالی به آنکارا پیش از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را قطع کرد.
اتحادیه اروپا کمک‌های مالی به ترکیه را قطع کرد