احتمال انتقال جعبه‌سیاه ATR به فرانسه‌/ زمین‌گیر کردن ‌ATR های آسمان تابع تصمیم‌ سازمان هواپیمایی ‌است

احتمال انتقال جعبه‌سیاه ATR به فرانسه‌/ زمین‌گیر کردن ‌ATR های آسمان تابع تصمیم‌ سازمان هواپیمایی ‌است
مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا با بیان اینکه قرارداد شرکت آسمان با بوئینگ به قوت خود باقی است، درباره سرنوشت ATRهای آسمان گفت: ATRها برای پرواز مجوز سازمان هواپیمایی داشتند، امروز هم که زمین‌گیر شده‌اند، تابع تصمیمات سازمان هستیم.

احتمال انتقال جعبه‌سیاه ATR به فرانسه‌/ زمین‌گیر کردن ‌ATR های آسمان تابع تصمیم‌ سازمان هواپیمایی ‌است

مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا با بیان اینکه قرارداد شرکت آسمان با بوئینگ به قوت خود باقی است، درباره سرنوشت ATRهای آسمان گفت: ATRها برای پرواز مجوز سازمان هواپیمایی داشتند، امروز هم که زمین‌گیر شده‌اند، تابع تصمیمات سازمان هستیم.
احتمال انتقال جعبه‌سیاه ATR به فرانسه‌/ زمین‌گیر کردن ‌ATR های آسمان تابع تصمیم‌ سازمان هواپیمایی ‌است