احتمال بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در هفته آینده در مجلس

احتمال بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در هفته آینده در مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس از احتمال بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در جلسه علنی مجلس خبر داد.

احتمال بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در هفته آینده در مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس از احتمال بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در جلسه علنی مجلس خبر داد.
احتمال بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در هفته آینده در مجلس