احتمال ریزش ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو وجود دارد

احتمال ریزش ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو وجود دارد
شهردار تهران که در میدان ولیعصر حضور داشت گفت: احتمال ریزش ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو و یا نشست آن وجود دارد.

احتمال ریزش ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو وجود دارد

شهردار تهران که در میدان ولیعصر حضور داشت گفت: احتمال ریزش ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو و یا نشست آن وجود دارد.
احتمال ریزش ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو وجود دارد