احتمال وجود جعبه‌سیاه در ‌بخشی از قطعات یافت شده امروز ATR آسمان

احتمال وجود جعبه‌سیاه در ‌بخشی از قطعات یافت شده امروز ATR آسمان
مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی گفت: قطعاتی از هواپیما ATR امروز یافته شده است که ممکن است جعبه سیاه هم بین آنها باشد.

احتمال وجود جعبه‌سیاه در ‌بخشی از قطعات یافت شده امروز ATR آسمان

مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی گفت: قطعاتی از هواپیما ATR امروز یافته شده است که ممکن است جعبه سیاه هم بین آنها باشد.
احتمال وجود جعبه‌سیاه در ‌بخشی از قطعات یافت شده امروز ATR آسمان