اختصاص حقوق ۱تا ۳ روز کارکنان آسایشگاه کهریزک برای کمک به زلزله‌زدگان

اختصاص حقوق ۱تا ۳ روز کارکنان آسایشگاه کهریزک برای کمک به زلزله‌زدگان
در اقدامی انسانی و با نیت همدردی با آسیب‌دیدگان حادثه ناگوار زلزله غرب کشور، جمعی از کارکنان واحد‌توانبخشی و کارگاه‌های هنری آسایشگاه کهریزک به یاری آنان شتافتند.

اختصاص حقوق ۱تا ۳ روز کارکنان آسایشگاه کهریزک برای کمک به زلزله‌زدگان

در اقدامی انسانی و با نیت همدردی با آسیب‌دیدگان حادثه ناگوار زلزله غرب کشور، جمعی از کارکنان واحد‌توانبخشی و کارگاه‌های هنری آسایشگاه کهریزک به یاری آنان شتافتند.
اختصاص حقوق ۱تا ۳ روز کارکنان آسایشگاه کهریزک برای کمک به زلزله‌زدگان