اختلال در کار و کسب مردم/ اصناف خواهان مبارزه بدون اغماض با آشوبگران هستند

اختلال در کار و کسب مردم/ اصناف خواهان مبارزه بدون اغماض با آشوبگران هستند
مسئول کمیته حل اختلاف اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان با بیان اینکه مشکل آشوبگران اقتصادی نیست، گفت: با توجه به مختل شدن کسب و کار، اصناف خواهان مبارزه بدون اغماض با آشوبگران هستند.

اختلال در کار و کسب مردم/ اصناف خواهان مبارزه بدون اغماض با آشوبگران هستند

مسئول کمیته حل اختلاف اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان با بیان اینکه مشکل آشوبگران اقتصادی نیست، گفت: با توجه به مختل شدن کسب و کار، اصناف خواهان مبارزه بدون اغماض با آشوبگران هستند.
اختلال در کار و کسب مردم/ اصناف خواهان مبارزه بدون اغماض با آشوبگران هستند