اخراج معلمی در ویرجینیا به‌خاطر برداشتن حجاب یک دانش‌آموز

اخراج معلمی در ویرجینیا به‌خاطر برداشتن حجاب یک دانش‌آموز
یک معلم در ایالات ویرجینای آمریکا به خاطر برداشتن حجاب یک دانش‌آموز اخراج شد.

اخراج معلمی در ویرجینیا به‌خاطر برداشتن حجاب یک دانش‌آموز

یک معلم در ایالات ویرجینای آمریکا به خاطر برداشتن حجاب یک دانش‌آموز اخراج شد.
اخراج معلمی در ویرجینیا به‌خاطر برداشتن حجاب یک دانش‌آموز