اخراج 10 هزار نیرو از بهشت فقط با یک دستور

اخراج 10 هزار نیرو از بهشت فقط با یک دستور
در حالی که مسئولان شهرداری تهران در ۶ ماه گذشته به جد تاکید می کردند که تعدیل نیرو در شهرداری نداریم و هدفمان ساماندهی است اما دستور اخراج ۱۰ هزار کارمند در شب عید صادر شد.

اخراج 10 هزار نیرو از بهشت فقط با یک دستور

در حالی که مسئولان شهرداری تهران در ۶ ماه گذشته به جد تاکید می کردند که تعدیل نیرو در شهرداری نداریم و هدفمان ساماندهی است اما دستور اخراج ۱۰ هزار کارمند در شب عید صادر شد.
اخراج 10 هزار نیرو از بهشت فقط با یک دستور
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^ MIT License