ادامه واکنش‌ها به ساقط شدن جنگنده مدرن صهیونیست‌ها

ادامه واکنش‌ها به ساقط شدن جنگنده مدرن صهیونیست‌ها
واکنش‌ها به ساقط شدن جنگنده اسرائیل ادامه دارد و برخی از نمایش احیای قدرت سوریه، برخی از به باد رفتن ابهت اسرائیل و برخی از لزوم مداخله روسیه برای ترغیب ایران به خویشتن‌داری سخن می‌گویند.

ادامه واکنش‌ها به ساقط شدن جنگنده مدرن صهیونیست‌ها

واکنش‌ها به ساقط شدن جنگنده اسرائیل ادامه دارد و برخی از نمایش احیای قدرت سوریه، برخی از به باد رفتن ابهت اسرائیل و برخی از لزوم مداخله روسیه برای ترغیب ایران به خویشتن‌داری سخن می‌گویند.
ادامه واکنش‌ها به ساقط شدن جنگنده مدرن صهیونیست‌ها