ازدحام مردم در بیمارستان برای ملاقات دهقان فداکار/ مردم از مراجعه به بیمارستان خودداری کنند

ازدحام مردم در بیمارستان برای ملاقات دهقان فداکار/ مردم از مراجعه به بیمارستان خودداری کنند
مدیر روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز گفت: به دلیل اینکه ریزعلی خواجوی در بخش مراقبت‌های ویژه این مرکز بستری است، بر این اساس محدودیت ملاقات دارد.

ازدحام مردم در بیمارستان برای ملاقات دهقان فداکار/ مردم از مراجعه به بیمارستان خودداری کنند

مدیر روابط عمومی مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز گفت: به دلیل اینکه ریزعلی خواجوی در بخش مراقبت‌های ویژه این مرکز بستری است، بر این اساس محدودیت ملاقات دارد.
ازدحام مردم در بیمارستان برای ملاقات دهقان فداکار/ مردم از مراجعه به بیمارستان خودداری کنند