از تحصیل در دانشگاه علامه طباطبایی تا شهادت هنگام نماز

از تحصیل در دانشگاه علامه طباطبایی تا شهادت هنگام نماز
حافظ کل قرآن بود و در دانشگاه علامه طباطبایی زبان فرانسه می‌خواند اما در مدرسه به بچه‌ها قرآن درس می‌داد، با آغاز جنگ راهی جبهه شد و ۱۱ بار مجروح شد و سرانجام در عملیات والفجر۸ هنگام خواندن نماز به شهادت رسید.

از تحصیل در دانشگاه علامه طباطبایی تا شهادت هنگام نماز

حافظ کل قرآن بود و در دانشگاه علامه طباطبایی زبان فرانسه می‌خواند اما در مدرسه به بچه‌ها قرآن درس می‌داد، با آغاز جنگ راهی جبهه شد و ۱۱ بار مجروح شد و سرانجام در عملیات والفجر۸ هنگام خواندن نماز به شهادت رسید.
از تحصیل در دانشگاه علامه طباطبایی تا شهادت هنگام نماز