از تعداد موش‌های تهرانی در سرشماری تا آبیاری سبزیجات با فاضلاب

از تعداد موش‌های تهرانی در سرشماری تا آبیاری سبزیجات با فاضلاب
رییس کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای شهر تهران افزود: مقابله با جانوران موذی در دستور کار قرار گرفته است. در سال 93 تعداد موش های تهران براساس سرشماری صورت گرفته 2 میلیون و 100 موش بوده که براساس سرشماری پاییز سال 94 به یک میلیون 800 موش رسیده است.

از تعداد موش‌های تهرانی در سرشماری تا آبیاری سبزیجات با فاضلاب

رییس کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای شهر تهران افزود: مقابله با جانوران موذی در دستور کار قرار گرفته است. در سال 93 تعداد موش های تهران براساس سرشماری صورت گرفته 2 میلیون و 100 موش بوده که براساس سرشماری پاییز سال 94 به یک میلیون 800 موش رسیده است.
از تعداد موش‌های تهرانی در سرشماری تا آبیاری سبزیجات با فاضلاب

wolrd press news