از تعطیلی «زنگ نماز» در برخی از مدارس تا رواج عقاید انحرافی

از تعطیلی «زنگ نماز» در برخی از مدارس تا رواج عقاید انحرافی
تعدادی از دانش‌آموزان با انتقاد از وضعیت پرورش در مدارس، از تعطیلی زنگ نماز و رواج تفکرات انحرافی در برخی از مدارس و استفاده از معلمان غیر مرتبط در دروس مختلف گلایه‌مند بودند.

از تعطیلی «زنگ نماز» در برخی از مدارس تا رواج عقاید انحرافی

تعدادی از دانش‌آموزان با انتقاد از وضعیت پرورش در مدارس، از تعطیلی زنگ نماز و رواج تفکرات انحرافی در برخی از مدارس و استفاده از معلمان غیر مرتبط در دروس مختلف گلایه‌مند بودند.
از تعطیلی «زنگ نماز» در برخی از مدارس تا رواج عقاید انحرافی