از کمک ۱۵۰۰ میلیاردی خیرین تا راه‌اندازی ۴۲ پایگاه اورژانس

از کمک ۱۵۰۰ میلیاردی خیرین تا راه‌اندازی ۴۲ پایگاه اورژانس
معاون اجتماعی وزارت بهداشت با اشاره به ارقام قابل توجهی که توسط خیریه‌ها به بیماران کمک می‌شود، گفت: در سال گذشته حدود ١٥٠٠ میلیارد تومان از سوی خیرین به نظام سلامت کمک شد.

از کمک ۱۵۰۰ میلیاردی خیرین تا راه‌اندازی ۴۲ پایگاه اورژانس

معاون اجتماعی وزارت بهداشت با اشاره به ارقام قابل توجهی که توسط خیریه‌ها به بیماران کمک می‌شود، گفت: در سال گذشته حدود ١٥٠٠ میلیارد تومان از سوی خیرین به نظام سلامت کمک شد.
از کمک ۱۵۰۰ میلیاردی خیرین تا راه‌اندازی ۴۲ پایگاه اورژانس