استادیوم میزبان ایران و گینه نو را بیشتر بشناسید

استادیوم میزبان ایران و گینه نو را بیشتر بشناسید
تیم‌های ملی ایران و گینه‌نو در ورزشگاه ۸۰ هزار نفری شاه عالم به مصاف هم می‌روند.

استادیوم میزبان ایران و گینه نو را بیشتر بشناسید

تیم‌های ملی ایران و گینه‌نو در ورزشگاه ۸۰ هزار نفری شاه عالم به مصاف هم می‌روند.
استادیوم میزبان ایران و گینه نو را بیشتر بشناسید

دانلود مستقیم تلگرام فارسی