استاندار مرکزی: قدم‌های دولت برای رفاه حال مردم بلندتر شده است

استاندار مرکزی: قدم‌های دولت برای رفاه حال مردم بلندتر شده است
آقازاده استاندار مرکزی در جریان سفر به شهرستان فراهان در جمع اصحاب رسانه ، گفت: قدم های دولت برای رفاه حال مردم بلندتر شده و مشکلات یکی پس از دیگری در حال رفع شدن است.

استاندار مرکزی: قدم‌های دولت برای رفاه حال مردم بلندتر شده است

آقازاده استاندار مرکزی در جریان سفر به شهرستان فراهان در جمع اصحاب رسانه ، گفت: قدم های دولت برای رفاه حال مردم بلندتر شده و مشکلات یکی پس از دیگری در حال رفع شدن است.
استاندار مرکزی: قدم‌های دولت برای رفاه حال مردم بلندتر شده است