استعفایی که سنت شکنی کرد؛ هجده هزار جانباخته و فقط یک استعفا

استعفایی که سنت شکنی کرد؛ هجده هزار جانباخته و فقط یک استعفا
برنا نوشت: “هجده هزار نفر جانباخته در تصادف قطار”، این فقط آمار تصادف قطار در هفت خوان سمنان نیست بلکه مجموعه ای است از آمار همه جانباختگان در همه تصادفات قطار تاریخ راه آهن ایران، این آمار زمانی عجیب می شود که بدانید برای این 18 هزار نفر فقط یک نفر استعفا داده است.

استعفایی که سنت شکنی کرد؛ هجده هزار جانباخته و فقط یک استعفا

برنا نوشت: “هجده هزار نفر جانباخته در تصادف قطار”، این فقط آمار تصادف قطار در هفت خوان سمنان نیست بلکه مجموعه ای است از آمار همه جانباختگان در همه تصادفات قطار تاریخ راه آهن ایران، این آمار زمانی عجیب می شود که بدانید برای این 18 هزار نفر فقط یک نفر استعفا داده است.
استعفایی که سنت شکنی کرد؛ هجده هزار جانباخته و فقط یک استعفا