استفاده از ایمنوتراپی برای درمان مبتلایان به آلرژی به بادام زمینی

استفاده از ایمنوتراپی برای درمان مبتلایان به آلرژی به بادام زمینی
مهر نوشت: مطالعات نشان می دهد شیوه ایمنوتراپی (ایمن درمانی) دهانی برای کودکان مبتلا به آلرژی به بادام زمینی موثر است.

استفاده از ایمنوتراپی برای درمان مبتلایان به آلرژی به بادام زمینی

مهر نوشت: مطالعات نشان می دهد شیوه ایمنوتراپی (ایمن درمانی) دهانی برای کودکان مبتلا به آلرژی به بادام زمینی موثر است.
استفاده از ایمنوتراپی برای درمان مبتلایان به آلرژی به بادام زمینی

تکست آهنگ